Gender alebo rodová ideológia. Máme sa iba nečinne prizerať?

Gender sa na nás valí zo všetkých strán… Prečo sú ho plné médiá a prečo sú diskusie o ňom často vyhrotené? Vieme, čo sa za týmto fenoménom skrýva?

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša v týchto dňoch knižku z edície Viera do vrecka s názvom Gender alebo rodová ideológia, ktorá ponúka aktuálnu tému –  vývin a pôsobenie gender teórie v spoločnosti a v politike na Slovensku, malú genderovú abecedu – prehľad základných termínov v oblasti rodových štúdií, ako aj pohľad Katolíckej cirkvi na ideológiu rodovej rovnosti.

Autorkou knihy je PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, ktorá pôsobila ako publicistka v novinách viac ako 15 rokov. Na teologickej pôde rozvíja tému osobnosti ženy a interpretácie nového feminizmu Jána Pavla II. a je jednou zo zakladajúcich členiek Katolíckeho hnutia žien Slovenska, ktoré zastupuje vo Výbore pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V rámci laickej organizácie Fórum života sa venuje rodovej teórii v jej ideologických formách

Rodová ideológia je rozsiahly sociologický experiment ľudstva, ktorý prebieha bez akejkoľvek etickej kontroly. Hoci málokto do dôsledkov vie, o čo ide, nikto sa to neodváži spochybniť. Ak by sa o to pokúsil, hneď sa stáva podozrivým konšpirátorom, outsiderom“, hovorí autorka Raučinová.

Kniha z edície Viera do vrecka Gender alebo rodová ideológia poukazuje aj na niekoľko príkladov absurdnosti s progenderovými právami, ktoré už okolité štáty riešia. Rovnako tiež poukazuje na výzvu Cirkvi, ktorá, podľa autorky, musí nanovo prehodnotiť význam ženského poslania v Cirkvi a vo svete.

Osobu nie je možné pochopiť bez vzťahov, pričom tými najbližšími sú práve rodinné vzťahy. Ak chce Cirkev postúpiť v novej evanjelizácii, musí naozaj dokonale vniknúť do „teológie rodiny“. To si zároveň vyžaduje takých služobníkov evanjelizácie, ktorí nebudú odtrhnutí od života, ale budú ponorení do problémov a morálnych dilem a podnecovaní ku kreatívnosti riešení. Zostáva nám veriť, že fenomén gender sa stane impulzom na dialóg tak dovnútra Cirkvi, ako aj mimo nej,“ dodáva Raučinová.

Knihu Gender alebo rodová ideológia z vydavateľstva DON BOSCO nájdete v kníhkupectvách, alebo si ju môžete objednať na : www.donbosco.sk/tovar/gender-alebo-rodova-ideologia-edicia-vdv.

Informoval: Peter Novák, PR a komunikácia, Saleziáni dona Bosca