Deň rodiny v Bratislave

Stovky návštevníkov Medickej záhrady sa v sobotu 17.9.2016 prišli zabaviť a podporiť rodinu ako dôležitú hodnotu spoločnosti. Pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora Bratislavy sa konalo posledné z 50 podujatí VIII. ročníka Dňa rodiny.

„Ďakujeme stovkám detí a dospelých, že prišli na bratislavský Deň rodiny podporiť dôležitosť rodiny v našej spoločnosti. Tento sa konal pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie a primátora Bratislavy. V rámci kultúrno-zábavného programu vystúpil aj superstarista Peter Bažík, detský folklórny súbor Klnka, kúzelník Ivan, skupina S.I.L.A., bábkové divadlo a tanečníčky z For Džoj.

Pre deti boli pripravené športové a zábavné atrakcie. Taktiež sme prizvali aj organizácie, ktoré v poradenskom stane ponúkali svoju odbornú pomoc v oblastiach liečenia neplodnosti, eko-prirodzeného plánovania rodičovstva, duchovného poradenstva, rád pre rodiny, manželov, k výchove detí či domácemu vzdelávaniu. Prítomné boli aj viaceré kresťanské organizácie, ktoré predstavili svoju činnosť pre spoločenstvá i verejnosť.

Povzbudením pre všetkých bola aj success story manželov, ktorí sú spolu 50 rokov a ktorí pomáhali v bratislavskej ubytovni Fortuna deťom a rodinám v ťažkých situáciách,“ povedala Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií, hlavného organizátora podujatia.

Námestníčka primátora Iveta Plšeková odovzdala pozdrav primátora Bratislavy: „Rodina je to, čo nás spája, kam sa môžeme vždy vrátiť, kam môžeme prichádzať so starosťami aj radosťami. Bratislava nemá veľa možností pomáhať mladým rodinám so sociálnymi bytmi, ale máme fond na pomoc štvor- a viac-detným rodinám. Vnímam ako dôležité, aby si čoraz viac ľudí uvedomovalo, že rodina má nenahraditelné miesto.“

„Rodina je srdcom spoločnosti a som veľmi rada, že Vás môžem privítať v Medickej záhrade, ktorá je živým srdcom Starého Mesta. Nezabúdajme ďakovať za dar života našim rodičom, ako aj za ich lásku, obetavosť, výchovu.

Toto podujatie je odkazom aj pre zodpovedných, že je veľmi dôležité, aby sa otázkami rodinnej politiky a postavením rodiny v spoločnosti zaoberali v každej krajine, a to na každej úrovni, počnúc samosprávami až po zákonodarnú moc,“ povedala Jana Španková, vicestarostka MČ Bratislava – Staré Mesto.

„Žiadna spoločnosť nebude existovať bez rodiny. Slovensko vymiera, máme jednu z najnižších pôrodností v Európe. Som vďačný za moju manželku, za moje deti a keďže milujem túto krajinu, som vďačný Fóru kresťanských inštitúcií, hlavnému mestu aj ostatným partnerom, že organizujú takéto podujatia. Lebo podpora rodiny zo strany vlády a inštitúcií je nutná“, povedal zakladateľ a riaditeľ platformy Kresťania v meste, Marek Krajčí.

“Rodina a dar života patria nenahraditeľne k sebe. Preto sa aj Fórum života pravidelne zapája do organizovania Dňa rodiny a konkrétnou pomocou tehotným matkám či ženám v núdzi prispieva tak k zlepšeniu prostredia v meste i v obci,” dodáva Mária Raučinová z Fóra života.

Prítomných povzbudili aj zástupcovia mestských častí Bratislava – Ružinov a Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorí prezentovali praktické skúsenosti zo svojej práce a spoluprácu medzi rodinami a samosprávou. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo naplniť aj podtitul bratislavského Dňa rodiny „Rodina mestu, mesto rodine“.

Zistili sme, že mestské časti Bratislavy podporujú rodiny rôznymi spôsobmi – prispievajú pri narodení dieťaťa, vítajú deti do života, organizujú Deň detí, Mikuláša, vianočné večierky, deň úcty k starším, rôzne súťaže, športové a kultúrne podujatia, tábory, zbierky školských pomôcok pre deti z mnohodetných ako aj zo znevýhodnených rodín, podporujú materské a komunitné centrá a nízkoprahové centrá pre deti, matky a iné.

Okrem pro-rodinných aktivít sa venujú aj riešeniu sociálnych otázok, pomáhajú poradenstvom i prakticky v ťažkých situáciách,“ povedala Katarína Hulmanová.

„Na druhej strane, poznáme viacero príkladov, kedy rodiny aj pri väčšom počte detí robia niečo pre svoje mesto – hľadajú peniaze a opravujú ihriská pre deti, mladých, dospelých aj seniorov, pomáhajú skrášľovať a sfunkčňovať svoje okolie na sídliskách, venujú sa rozvoju škôl, organizujú krúžky, vedú materské a komunitné centrá.

Takíto ľudia sú nielen obohatením pre svoje okolie, ale aj príkladom pre všetkých ako sa zaujímať aj o prostredie za prahom našich bytov,“ dodal Tomáš Kováčik z komunikačného tímu Dňa rodiny.

„Chceme tiež povzbudzovať a vyzdvihnúť dlhotrvajúce manželstvá, a preto na pódiu hovorili o svojich aktivitách manželia Bordáčovci, ktorí sú spolu už 50 rokov a dlhé roky popri výchove 6 detí pomáhali v ubytovni Fortuna deťom a rodinám v ťažkých situáciách,“ dodáva Marek Michalčík, koordinátor bratislavského podujatia, ktoré sa konalo v rámci projektu Milujem svoje mesto – festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci.

Predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu a europoslankyňa Anna Záborská prečítala Vyhlásenie ku Dňu rodiny:

Rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorú tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti.

Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy verejnej mienky, ale predovšetkým naša každodenná skúsenosť.

V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o života a formuje sa základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.

Rodina je školou ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske, úcte a službe slabším.

Podpora rodiny je najlepšou prevenciou sociálnych problémov spoločnosti.

V rodine je budúcnosť ďalších generácií.

Rodinu nemôže nič nahradiť.

Povedzme to všetkým.“