Čo je dôležité pre podávanie výkonov v biznise aj v športe

Dôležitým aspektom tak v biznise ako aj v športe je podávanie vysokých a dlhodobo stabilných výkonov. Hoci navonok vyžadujú tieto oblasti rozličné schopnosti, úspech v jednej aj v druhej je determinovaný niekoľkými spoločnými faktormi. Nasledujúci výrok vyjadruje podľa mňa dôležitú myšlienku platnú v biznise aj športovej oblasti: „Či už si myslíte, že to dokážete, alebo si myslíte, že to nedokážete, máte pravdu.“ Jeho autorom je podnikateľ a zakladateľ automobilovej spoločnosti Henry Ford. Naše rozhodnutia, myslenie a správanie sú najsilnejšími prostriedkami k získaniu pocitu spokojnosti a sebarealizácie. V nasledujúcej časti uvádzam sedem spoločných charakteristík, ktoré ovplyvňujú individuálnu a tímovú úspešnosť v biznise aj v športe: 

  1. Tlak na výsledky. V profesionálnom športe aj v biznise je dôležité dosahovať určité výsledky a naplniť stanovené ciele. Úspech môže byť definovaný rôzne, napr. aj spokojnosťou zákazníkov alebo divákov. Vždy však nejaké kritérium existuje a od jednotlivcov sa vyžaduje vyvíjať maximálne úsilie, aby sa tento úspech dosiahol. Práve zvládanie tlaku na výsledky je dôležitým predpokladom presadenia sa, či už v biznise alebo športe.
  2. Úspech je podmienený tvrdou a systematickou prácou. Tí najlepší vo svojom odvetví museli na sebe dlhodobo a systematicky pracovať. Hoci sa niekedy výsledný produkt, služba alebo výkon zdá jednoduchý, za touto jednoduchosťou je množstvo energie, času a čiastkových neúspechov. Prekonávanie vlastnej pohodlnosti, zábran a obmedzení je nevyhnutnou súčasťou zdokonaľovania seba a výsledkov svojej práce. Práve prekračovanie zóny komfortu sa stáva dôležitou súčasťou a každodenným zvykom na ceste za úspechom.
  3. Prítomnosť stresu a potreba zvládania stresu. Výkonové oblasti sú spojené s určitou mierou stresu. Hoci je stres vnímaný negatívne, v istej miere má  na našu prácu pozitívne účinky. Pomáha aktivizovať organizmus a pripraviť ho na podávanie vrcholných výkonov. Bez stresu, či už fyzického alebo psychického, by sa ťažko dalo približovať k vlastnému potenciálu. Podstatné je nájsť určitú, pre každého individuálnu, optimálnu mieru stresu. Ak však túto úroveň prekročí, môže mať výrazne negatívny efekt na celkový výkon. Vtedy je dôležité, aké spôsoby zvládania používame a ako sme schopní so stresom pracovať.
  4. Potreba pracovať s emóciami. V biznise aj v športe hrajú emócie dôležitú úlohu. Ich zvládanie je podstatným predpokladom úspešnosti a spokojnosti každého jednotlivca. Napätie, úzkosť, hnev, radosť, sklamanie alebo frustrácia sú bežnou súčasťou podávania výkonov. Dôležité je byť čo najviac v kontakte s vlastnými emóciami, uvedomovať si ich a pomenovať. Ak sme schopní priniesť preniesť emócie do vedomej sféry, následne s nimi môžeme pracovať a nielen ich zvládať, ale aj efektívne využiť.
  5. Detaily rozhodujú o úspechu. Malá zmena robí veľké rozdiely. Detaily odlišujú  dobrých od priemerných a najlepších od dobrých.
  6. V tímovom prostredí je kľúčová komunikácia. KO-MU-NI-KÁ-CIA. Ak chcete efektívne viesť ľudí, ak chcete zvýšiť výkonnosť v tíme, ak chcete, aby boli ľudia okolo vás spokojnejší, pracujte na svojej komunikácii. Lídri, manažéri, tréneri, kapitáni, vodcovia, komunikácia rozhoduje o tom, ako ste schopní ovplyvniť a inšpirovať ostatných.
  7. Keď ľudí práca baví, odvádzajú najlepšie výkony. Na tento aspekt sa často zabúda. Keď majú ľudia pozitívny emočný vzťah k samotnej činnosti, keď ich práca napĺňa, keď prežívajú radosť, vtedy pracujú najtvrdšie a sú najviac motivovaní. Pomáhate ľuďom vo svojom tíme, aby boli vnútorne motivovaní a aby ich práca bavila?

Dôležité je pripomenúť, že v športe aj v biznise sa dá pracovať na dlhodobej optimalizácii výkonnosti. Každý tím alebo jednotlivec môže pracovať na zlepšovaní svojich schopností a zvyšovaní vlastnej efektivity. Systematická práca vedie k dosiahnutiu cieľov, či už v športe v podobe kvalitných výkonov, alebo v biznise v podobe spokojných zákazníkov a dobrých finančných výsledkov. A následne aj k radosti z dobre odvedenej práce a pocitu sebarealizácie.