RPVS — Register partnerov verejného sektora

V prípade, že niekto prijíma od štátu, samosprávy atď. peňažné plnenie (napr. dotácie), majetok, iné práva alebo so štátom obchoduje, mal by vedieť, že je potrebné uzatvárať zmluvy podľa predpisov o verejnom obstarávaní. Rovnako aj v prípade, že je osoba poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Tu sú všetky dôležité informácie, ktoré každý potrebuje vedieť o tejto problematike.

Tento register jednoducho poskytuje údaje o osobách, ktoré čerpajú finančné prostriedky z verejných zdrojov.

Dôvodom registrácie partnerov verejného sektora bolo odhalenie vlastníckych a riadiacich štruktúr subjektov, ktoré vstupujú do právnych vzťahov s verejným sektorom. Vďaka tomu si môže každý overiť, aké subjekty s verejným sektorom spolupracujú a akým spôsobom sa nakladá s verejnými financiami.

Register partnerov verejného sektora bol zriadený v roku 2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú obmedzenia a povinnosti zápisu do RPVS?

Zákon o registri partnerov verejného sektora nestanovuje žiadne obmedzenia pre zápis do registra partnerov verejného sektora a tak sa do registra dobrovoľne môže zapísať každý. Tento zákon vymedzuje iba tie subjekty, ktoré sa do registra zapisujú povinne.

Partner verejného sektora je subjekt, ktorý sa povinne zapisuje do registra partnerov verejného sektora a podľa ustanovenia § 2 zákona o RPVS ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo právnickú osobu ktorá spĺňa definície.

Ako sa dá zapísať do RPVS?

Návrh na zápis údajov nemôže zapisovaný subjekt podať sám alebo prostredníctvom akejkoľvek osoby, ale len prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby.

Podľa zákona o RPVS môže byť oprávnenou osobou advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Pokiaľ sa chce človek nechať zapísať do RPVS, najprv bude potrebné z okruhu oprávnených osôb vybrať jednu konkrétnu. Voľba oprávnenej osoby je veľmi dôležitá.

S oprávnenou osobou je následne potrebné uzatvoriť písomnú dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora, na základe ktorej bude oprávnená osoba plniť povinnosti uložené zákonom o RPVS.

To isté platí aj pri výmaze zapísaných údajov. Jeho návrh predkladá taktiež oprávnená osoba, a teda advokát, notár a pod.

Aké údaje sa zapisujú do RPVS?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú údaje o partnerovi verejného sektora podľa toho či ide o fyzickú osobu, fyzickú osobu — podnikateľa alebo právnickú osobu, informácia o konečnom užívateľovi výhod, oprávnenej osobe a zápise, výmaze alebo overení. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty.

Údaje fyzickej osoby:

 • meno a priezvisko
 • bydlisko
 • dátum narodenia
 • zoznam konečných užívateľov výhod (údaje)
 • údaje o oprávnenej osobe v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu a názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.

Údaje fyzickej osoby – podnikateľa:

 • obchodné meno
 • miesto podnikania
 • identifikačné číslo organizácie/dátum narodenia
 • zoznam konečných užívateľov výhod
 • údaje o oprávnenej osobe

Údaje právnickej osoby:

 • názov/obchodné meno
 • sídlo
 • právna forma
 • identifikačné číslo organizácie
 • zoznam konečných užívateľov výhod
 • zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
 • údaje o oprávnenej osobe 

Okrem toho sa do registra zapisujú dôležité dátumy, a to: dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a výmazu údajov, dátum začatia a skončenia konania a spisová značka tohto konania, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze, dátum právoplatnosti rozhodnutia a právoplatnosti rozhodnutia o pokute. 

Čo všetko sa pred súhlasom preveruje

Pred schválením zápisu je potrebné overiť všetky náležitosti súvisiace s registrom. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina, ktorý pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Overuje sa, samozrejme, či je zápis úplný a zároveň, či ho podala oprávnená osoba. Ďalej sa overujú všetky prílohy a ich kompletnosť. Overujú sa všetky spomenuté osobné údaje, a teda či konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente.

Registračný orgán je zodpovedný za všetky konania, a to:

 • samotné registračné konanie
 • konanie o námietkach
 • konanie o overení pravdivosti údajov
 • konanie o pokute
 • konanie o výmaze
 • konanie o diskvalifikácii

Pozor, dôležité je, že žiadateľ nebol z registra vymazaný v posledných dvoch rokoch. Ak všetko prebehlo v poriadku, zápis sa vykoná do 5 pracovných dní od doručenia návrhu.

Koľko stojí zápis

Cena za zápis do RPVS alebo zmenu zapisovaných údajov je závislá od konkrétneho prípadu (predovšetkým od zložitosti vlastníckej štruktúry partnera verejného sektoru). Ceny sa rôznia približne od 120 € do 300 € a viac.

Ak má niekto záujem o konkrétnu cenovú ponuku za zápis alebo zmenu údajov do registra partnerov verejného sektora, mal by kontaktovať advokátsku kanceláriu. Samotný zápis do registra, výmaz, zmena údajov alebo overenie nie je spojené so žiadnymi súdnymi alebo administratívnymi poplatkami.

Aké údaje sú verejné?

Zo všetkých dokumentov a doložených príloh je verejný len verifikačný dokument. Nie sú v ňom prístupné ani citlivé osobné údaje, ako napríklad rodné číslo.

Namiesto toho sa používa dátum narodenia. Môže sa stať, že ak osoba zapíše do údajov svoje rodné číslo, registračný orgán návrh na zápis zamietne. To sa dá, samozrejme, napraviť, no celý proces sa tým predlžuje. Pri vypĺňaní údajov treba byť pozorný a vyhnúť sa akýmkoľvek chybám.

Čo obsahuje verifikačný dokument (podľa webovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR):

 • odôvodnenie, na základe akých informácií identifikovala oprávnená osoba konečného užívateľa výhod
 • vlastnícka štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora
 • údaje o verejných funkcionároch v riadiacej či vlastníckej štruktúre
 • v prípade partnera verejného sektora preukázanie, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené
 • vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu

Verifikačný dokument musí byť overený oprávnenou osobou, ktoré boli spomínané vyššie v článku. Je povinnou prílohou, rovnako ako vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora, písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora a čestné vyhlásenie.

Ako prebieha registrácia do RPVS

Na prvý pohľad sa celý proces zdá byť ako hromada byrokracie. Všetko to však uľahčuje online priestor. Žiadosť sa totiž podáva elektronicky. Dokonca listinné podania nie sú prípustné a registračný orgán ich neakceptuje.

Celé registračné konanie je bezplatné, osoba platí len za služby advokátskej kancelárie. Ak sú údaje dokumenty a údaje v nich bezproblémové, orgán vykoná zápis.

Ak to tak nie je, orgán návrh zamietne. Dá sa voči tomu odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Netreba zabúdať, že návrh môže podať len oprávnená osoba. Návrh, ktorý by podal partner verejného sektora alebo iná osoba, registrujúci orgán zamietne.

Diskvalifikácia zo záznamu a sankcia je možná

Od roku 2019 prešiel zákon o RPVS niektorými úpravami. Tie dnes umožňujú osobu z registra diskvalifikovať.

Môže dôjsť k tomu, ak osoba zadala nepravdivé údaje a informácie a nie je ani schopná hodnoverne preukázať , že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné.

Pozor na pokuty, ktoré sa pohybujú vo vysokých sumách. Podľa Zákona O RPVS § 13 odsek 1a), partnerovi verejného sektora môžu vyrubiť pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal, alebo od 10 000 eur do 1 000 000 eur,

Osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora môže dostať pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur. Členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty podľa predchádzajúcej vety spoločne a nerozdielne. Výšku pokuty ovplyvňuje aj závažnosť porušení.