Motivačný list – vzor nielen do zamestnania

motivačný list

Motivačný list. Dve slová, ktoré môžu zmeniť život. Je to lístok do budúceho povolania, ktorý otvorí dvere k vysnívanej kariére. V dnešnom svete, kde konkurencia rastie, je písanie motivačného listu umením, ktoré môže zmeniť osud.

Článok sa bude venovať tojomstvám tvorby motivačných listov, ktoré človek nesmie podceniť. K dispozícii sú aj vzory motivačných listov, ktoré ukážu, ako to robiť správne. Nová kariéra volá!

Čo je to motivačný list a prečo je dôležitý

Motivačný list, často nazývaný aj sprievodný list, je dokument, ktorý sprevádza žiadosť o zamestnanie, štipendium, stáž, alebo inú príležitosť. Jeho cieľom je predstaviť kandidáta, zdôrazniť jeho schopnosti, skúsenosti a motiváciu pre konkrétnu pozíciu alebo príležitosť. Tu je všeobecný prehľad toho, čo by malo byť zahrnuté v motivačnom liste.

Osobný úvod:Motivačný list by mal začínať údajmi adresáta a dátumom písania. Následne sa predstaví kandidát a uvedie dôvod, prečo píše tento list.
Základné informácie:Spomenúť meno, kontaktné údaje a akú pozíciu či príležitosť žiada. Taktiež môže stručne uviesť jeho aktuálny vzdelávací a pracovný status.
Motivácia:Vysvetliť, prečo má záujem o túto konkrétnu pozíciu alebo príležitosť. Podeliť sa o to, čo ho na nej zaujalo a prečo si myslí, že je pre ňu vhodný kandidát.
Schopnosti a skúsenosti:Opísať svoje schopnosti, skúsenosti a kvalifikácie, ktoré ho robia vhodným pre túto pozíciu. Môže uviesť príklady z minulých projektov alebo zamestnaní.
Prispôsobenie sa pozícii alebo: príležitosti:Ukázať, že sa informoval o spoločnosti alebo organizácii a že rozumie jej hodnotám a cieľom. Popísať, ako by jeho schopnosti a znalosti prispeli k ich dosahovaniu.
Záver a výzva na akciu:V závere listu zdôrazniť svoju ochotu stretnúť sa na osobnej schôdzke alebo pohovore, kde by mohol kandidát diskutovať viac o svojom motivačnom liste. Uviesť svoju vďaku za posúdenie jeho žiadosti.
Podpis a kontakt: Nezabudnúť na profesionálny záver s podpisom a kontaktnými údajmi, vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

Motivačný list je nástrojom na vyjadrenie osobného záujmu, motivácie a prispôsobenia konkrétnej príležitosti. Dôležité je, aby bol jasný, dobre štruktúrovaný a prispôsobený potrebám a očakávaniam príjemcu. Pomáha vyniknúť v množstve žiadostí a získať príležitosť, o ktorú sa kandidát uchádza.

Tipy na písanie všeobecného motivačného listu

Motivačný list je teda krátky, no silný dokument, ktorý slúži na predstavenie schopností, nadšenia a motivácie. Bez ohľadu na to, či ho kandidát píše s cieľom získať vysnívanú prácu, prihlásiť sa na univerzitu či získať miesto v štátnej správe, jeho účel je jednoznačný: presvedčiť čitateľa, že práve on je ten pravý.

Tu je niekoľko tipov na písanie všeobecného motivačného listu:

 1. Začať pozitívnym a osobným úvodom: Na úvod listu sa kandidát predstaví krátkym osobným zhrnutím, ktoré obsahuje jeho meno a dôvod, prečo píše tento list. Je vhodné byť priateľský a pozitívny.
 2. Adaptovať sa na cieľovú pozíciu alebo školu: Každý motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnemu zamestnaniu, pre ktoré je určený. Zamerať sa na to, ako by boli kandidátove zručnosti a skúsenosti relevantné.
 3. Dávať dôraz na svoje silné stránky: Motivačný list je miesto, kde by mal človek ukázať, čo ho robí jedinečným a hodným výberu.
 4. Osobný príbeh: Zahrnúť krátky osobný príbeh alebo skúsenosť, ktorá ho inšpirovala a vedie vsnažení.
 5. Prečo práve táto pozícia alebo škola: Vysvetliť, prečo si kandidát vybral danú pozíciu alebo školu. Spojiť to s jeho kariérnymi cieľmi alebo vzdelávacími ambíciami.
 6. Zamerať sa na budúcnosť: Ukázať, ako táto príležitosť zodpovedá jeho dlhodobým cieľom a ako by ju mohol využiť na svoj rast a rozvoj.
 7. Demonštrovať svoju vášeň a entuziazmus: Dať najavo svoju vášeň a nadšenie pre danú pozíciu, školu alebo organizáciu. To dokáže veľmi pozitívne ovplyvniť čitateľa.
 8. Správny tón: Udržovať profesionálny, no osobný tón. Vyhnúť sa prílišnej formálnosti, ale tiež neprejsť do prílišnej neformálnosti.
 9. Dôkladne list prečítať a upraviť: Pred odoslaním si ho dôkladne prečítať a upraviť prípadné gramatické a štylistické chyby.
 10. Dĺžka: Motivačný list by nemal byť príliš krátky, ale ani príliš dlhý. Ideálom je jedna strana textu.
motivačný list
Tipy na všeobecný motivačný list zahŕňajú jasnosť, osobný prístup, zdôraznenie relevantných skúseností a zdôvodnenie prečo je kandidát tým pravým.

Jednoduchý motivačný list

Jednoduchý motivačný list je krátka a jasná prezentácia motivácie a záujmu kandidáta o konkrétnu príležitosť. Takýto list sa často používa pre pozície, kde nie sú potrebné rozsiahle skúsenosti alebo zložité zručnosti. Jeho krátka dĺžka znamená, že by mal byť jednoduchý na prečítanie, a zároveň pútavý.

Takisto je však potrebné zamerať sa na to, prečo kandidáta daná príležitosť zaujala. Taktiež aké konkrétne prínosy môže priniesť a akým spôsobom sa jeho schopnosti zhodujú s požiadavkami pozície. Jednoduchý motivačný list je ako krátka, no výrazná správa, ktorá zdôrazňuje odhodlanosť a entuziazmus voči danému pracovnému alebo študijnému miestu.

Vzor zaujímavého motivačného listu

Vážená pani/vážený pán [meno zamestnávateľa],

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu [názov pozície] vo vašej spoločnosti. Som [vzdelanie] a mám [pracovné skúsenosti].

S vaším podnikom som sa prvýkrát stretol/a, keď som si v [rok] kúpil/a [produkt alebo služba spoločnosti]. Bol/a som veľmi spokojný/á s vašim produktom/službou a s vašim zákazníckym servisom.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako [pracovné skúsenosti] v spoločnosti [názov spoločnosti]. V tejto pozícii som získal/a [zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože [vysvetlenie, prečo by kandidát vhodný]. Mám [zručnosti a skúsenosti], ktoré sú relevantné pre túto pozíciu. Som tiež [vaše vlastnosti], ktoré by mi pomohli uspieť v tejto pozícii.

Mám veľký záujem o vašu spoločnosť a o túto pozíciu. Som presvedčený/á, že by som bol/a prínosom pre váš tím.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Tento motivačný list je zaujímavý, pretože má:

 • Zaujímavý úvod: V úvode sa uchádzač nesústredí len na to, aby sa predstavil a vyjadril svoj záujem o pozíciu. Namiesto toho zdieľa príbeh o tom, ako sa prvýkrát stretol s podnikom zamestnávateľa. Tento príbeh je pútavý a pomáha personalistovi zapamätať si uchádzača.
 • Podrobné informácie: Uchádzač poskytuje konkrétne informácie o svojich vzdelávacích a pracovných skúsenostiach. Tieto informácie sú dôležité, pretože pomáhajú personalistovi pochopiť, či má uchádzač potrebné zručnosti a skúsenosti na danú pozíciu.
 • Silné argumenty: Uchádzač uvádza silné argumenty, prečo by bol vhodným kandidátom na danú pozíciu. Tieto argumenty sú založené na uchádzačových zručnostiach, skúsenostiach a vlastnostiach.
 • Pozitívny záver: V závere uchádzač znova vyjadruje svoj záujem o pozíciu a poďakuje zamestnávateľovi za jeho čas. Tento záver je pozitívny a profesionálny.
motivačný list
Pri písaní zaujímavého motivačného listu je dôležité prispôsobiť ho konkrétnej pozícii a zamestnávateľovi, aby personalistu zaujal.

Vzor motivačný listu pre učiteľa

Vážená pani riaditeľka,

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu učiteľa/ky [názov predmetu] na vašej škole. Som absolvent/ka [názov vysokej školy] v odbore [odbor] a mám [počet] rokov praxe ako učiteľ/ka.

Už od detstva som sa zaujímal/a o [názov predmetu]. Vždy som rád/a pomáhal/a druhým a mal/a som rád/a pocit, že som mohol/a niekomu niečo nové naučiť.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako učiteľ/ka [názov predmetu] na [názov školy]. V tejto pozícii som získal/a [zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože:

 • Mám silné vedomosti a zručnosti v oblasti [názov predmetu].
 • Som skúsený/á učiteľ/ka, ktorý/á má preukázateľné výsledky.
 • Som kreatívny/á a inovatívny/á učiteľ/ka, ktorý/á vie robiť hodiny zaujímavými a pútavými.
 • Som motivovaný/á a oddaný/á svojej práci.
 • Som dobrý/á tímový hráč/ka a som otvorený/á spolupráci.

Vždy som mal/a túžbu učiť a pomáhať ostatným. Verím, že by som mohol/a byť prínosom pre vašu školu a pre svojich budúcich žiakov.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Tento motivačný list je vhodný pre učiteľa, ktorý má silné vedomosti a zručnosti v danom predmete a skúsenosti s vyučovaním. Uchádzač v liste tiež uvádza konkrétne príklady svojich úspechov ako učiteľa.

motivačný list učiteľ
Učiteľ by mal svoj motivačný list prispôsobiť konkrétnej škole a pozícii. Ďalej zdôrazniť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Poskytnúť konkrétne príklady svojich úspechov ako učiteľ. Byť stručný a výstižný.

Vzor motivačného listu do štátnej správy

Vážená pani/vážený pán [meno príslušného úradu],

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu [názov pozície] na vašom úrade. Som absolvent/ka [názov vysokej školy] v odbore [odbor] a mám [počet] rokov praxe v oblasti [oblasti praxe].

Už od detstva ma zaujímala práca v štátnej správe. Vždy som sa chcel/a podieľať na zlepšovaní života ľudí a na tvorbe lepších zákonov a politík.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako [pracovné skúsenosti] na [názov spoločnosti]. V tejto pozícii som získal/a [vaše zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože:

 • Mám silné vedomosti a zručnosti v oblasti [oblasti praxe].
 • Som skúsený/á v oblasti verejnej správy.
 • Som motivovaný/á a oddaný/á svojej práci.
 • Som dobrý/á tímový hráč/ka a som otvorený/á spolupráci.

Vždy som mal/a túžbu pomáhať ľuďom a robiť svet lepším miestom. Verím, že by som mohol/a byť prínosom pre vašu inštitúciu a pre spoločnosť ako celok.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Toto je len vzor motivačného listu do štátnej správy, ktorý môže kandidát upraviť podľa svojich konkrétnych skúseností, kvalifikácií a cieľov. Dôležité je zdôrazniť svoju motiváciu a odhodlanie pracovať vo verejnej správe a ako jeho schopnosti a skúsenosti zodpovedajú požiadavkám pozície.