Motivačný list – vzor do zamestnania

motivačný list

Motivačný list. Dve slová, ktoré môžu zmeniť život. Je to lístok do budúceho povolania, ktorý otvorí dvere k vysnívanej kariére. V dnešnom svete, kde konkurencia rastie, je písanie motivačného listu umením, ktoré môže zmeniť osud.


Obsah článku


Článok sa bude venovať tojomstvám tvorby motivačných listov, ktoré človek nesmie podceniť. K dispozícii sú aj vzory motivačných listov, ktoré ukážu, ako to robiť správne. Nová kariéra volá!

Čo je to motivačný list a prečo je dôležitý

Motivačný list, často nazývaný aj sprievodný list, je dokument, ktorý sprevádza žiadosť o prijatie do zamestnania, štipendium, stáž, alebo inú príležitosť. Jeho cieľom je predstaviť kandidáta, zdôrazniť jeho schopnosti, skúsenosti a motiváciu pre konkrétnu pozíciu alebo príležitosť. Tu je všeobecný prehľad toho, čo by malo byť zahrnuté v motivačnom liste.

Osobný úvod:Motivačný list by mal začínať údajmi adresáta a dátumom písania. Následne sa predstaví kandidát a uvedie dôvod, prečo píše tento list.
Základné informácie:Spomenúť meno, kontaktné údaje a akú pozíciu či príležitosť žiada. Taktiež môže stručne uviesť jeho aktuálny vzdelávací a pracovný status.
Motivácia:Vysvetliť, prečo má záujem o túto konkrétnu pozíciu alebo príležitosť. Podeliť sa o to, čo ho na nej zaujalo a prečo si myslí, že je pre ňu vhodný kandidát.
Schopnosti a skúsenosti:Opísať svoje schopnosti, skúsenosti a kvalifikácie, ktoré ho robia vhodným pre túto pozíciu. Môže uviesť príklady z minulých projektov alebo zamestnaní.
Prispôsobenie sa pozícii alebo: príležitosti:Ukázať, že sa informoval o spoločnosti alebo organizácii a že rozumie jej hodnotám a cieľom. Popísať, ako by jeho schopnosti a znalosti prispeli k ich dosahovaniu.
Záver a výzva na akciu:V závere listu zdôrazniť svoju ochotu stretnúť sa na osobnej schôdzke alebo pohovore, kde by mohol kandidát diskutovať viac o svojom motivačnom liste. Uviesť svoju vďaku za posúdenie jeho žiadosti.
Podpis a kontakt: Nezabudnúť na profesionálny záver s podpisom a kontaktnými údajmi, vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

Motivačný list je nástrojom na vyjadrenie osobného záujmu, motivácie a prispôsobenia konkrétnej príležitosti. Dôležité je, aby bol jasný, dobre štruktúrovaný a prispôsobený potrebám a očakávaniam príjemcu. Pomáha vyniknúť v množstve žiadostí a získať príležitosť, o ktorú sa kandidát uchádza.

Všeobecný motivačný list – ako ho napísať?

Motivačný list je teda krátky, no silný dokument, ktorý slúži na predstavenie schopností, nadšenia a motivácie. Bez ohľadu na to, či ho kandidát píše s cieľom získať vysnívanú prácu, prihlásiť sa na univerzitu či získať miesto v štátnej správe, jeho účel je jednoznačný: presvedčiť čitateľa, že práve on je ten pravý.

Tu je niekoľko tipov, ako napísať všeobecný motivačný list:

 1. Začať pozitívnym a osobným úvodom: Na úvod listu sa kandidát predstaví krátkym osobným zhrnutím, ktoré obsahuje jeho meno a dôvod, prečo píše tento list. Je vhodné byť priateľský a pozitívny.
 2. Adaptovať sa na cieľovú pozíciu alebo školu: Každý motivačný list by mal byť prispôsobený konkrétnemu zamestnaniu, pre ktoré je určený. Zamerať sa na to, ako by boli kandidátove zručnosti a skúsenosti relevantné.
 3. Dávať dôraz na svoje silné stránky: Motivačný list je miesto, kde by mal človek ukázať, čo ho robí jedinečným a hodným výberu.
 4. Osobný príbeh: Zahrnúť krátky osobný príbeh alebo skúsenosť, ktorá ho inšpirovala a vedie vsnažení.
 5. Prečo práve táto pozícia alebo škola: Vysvetliť, prečo si kandidát vybral danú pozíciu alebo školu. Spojiť to s jeho kariérnymi cieľmi alebo vzdelávacími ambíciami.
 6. Zamerať sa na budúcnosť: Ukázať, ako táto príležitosť zodpovedá jeho dlhodobým cieľom a ako by ju mohol využiť na svoj rast a rozvoj.
 7. Demonštrovať svoju vášeň a entuziazmus: Dať najavo svoju vášeň a nadšenie pre danú pozíciu, školu alebo organizáciu. To dokáže veľmi pozitívne ovplyvniť čitateľa.
 8. Správny tón: Udržovať profesionálny, no osobný tón. Vyhnúť sa prílišnej formálnosti, ale tiež neprejsť do prílišnej neformálnosti.
 9. Dôkladne list prečítať a upraviť: Pred odoslaním si ho dôkladne prečítať a upraviť prípadné gramatické a štylistické chyby.
 10. Dĺžka: Motivačný list by nemal byť príliš krátky, ale ani príliš dlhý. Ideálom je jedna strana textu.
motivačný list
To, ako napísať všeobecný motivačný lisť zahŕňa jasnosť, osobný prístup, zdôraznenie relevantných skúseností a zdôvodnenie prečo je kandidát tým pravým.

Jednoduchý motivačný list

Jednoduchý motivačný list je krátka a jasná prezentácia motivácie a záujmu kandidáta o konkrétnu príležitosť. Takýto list sa často používa pre pozície, kde nie sú potrebné rozsiahle skúsenosti alebo zložité zručnosti. Jeho krátka dĺžka znamená, že by mal byť jednoduchý na prečítanie, a zároveň pútavý.

Takisto je však potrebné zamerať sa:

 • na to, prečo kandidáta daná príležitosť zaujala
 • aké konkrétne prínosy môže priniesť
 • akým spôsobom sa jeho schopnosti zhodujú s požiadavkami pozície
Jednoduchý motivačný list je ako krátka, no výrazná správa, ktorá zdôrazňuje odhodlanosť a entuziazmus voči danému pracovnému alebo študijnému miestu.

Vzor zaujímavého motivačného listu

Vážená pani/vážený pán [meno zamestnávateľa],

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu [názov pozície] vo vašej spoločnosti. Som [vzdelanie] a mám [pracovné skúsenosti].

S vaším podnikom som sa prvýkrát stretol/a, keď som si v [rok] kúpil/a [produkt alebo služba spoločnosti]. Bol/a som veľmi spokojný/á s vašim produktom/službou a s vašim zákazníckym servisom.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako [pracovné skúsenosti] v spoločnosti [názov spoločnosti]. V tejto pozícii som získal/a [zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože [vysvetlenie, prečo by kandidát vhodný]. Mám [zručnosti a skúsenosti], ktoré sú relevantné pre túto pozíciu. Som tiež [vaše vlastnosti], ktoré by mi pomohli uspieť v tejto pozícii.

Mám veľký záujem o vašu spoločnosť a o túto pozíciu. Som presvedčený/á, že by som bol/a prínosom pre váš tím.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Tento vzor motivačného listu je zaujímavý, pretože má:

 • Zaujímavý úvod: V úvode sa uchádzač nesústredí len na to, aby sa predstavil a vyjadril svoj záujem o pozíciu. Namiesto toho zdieľa príbeh o tom, ako sa prvýkrát stretol s podnikom zamestnávateľa. Tento príbeh je pútavý a pomáha personalistovi zapamätať si uchádzača.
 • Podrobné informácie: Uchádzač poskytuje konkrétne informácie o svojich vzdelávacích a pracovných skúsenostiach. Tieto informácie sú dôležité, pretože pomáhajú personalistovi pochopiť, či má uchádzač potrebné zručnosti a skúsenosti na danú pozíciu.
 • Silné argumenty: Uchádzač uvádza silné argumenty, prečo by bol vhodným kandidátom na danú pozíciu. Tieto argumenty sú založené na uchádzačových zručnostiach, skúsenostiach a vlastnostiach.
 • Pozitívny záver: V závere uchádzač znova vyjadruje svoj záujem o pozíciu a poďakuje zamestnávateľovi za jeho čas. Tento záver je pozitívny a profesionálny.
motivačný list
Pri písaní zaujímavého motivačného listu je dôležité prispôsobiť ho konkrétnej pozícii a zamestnávateľovi, aby personalistu zaujal.

Motivačný list pre učiteľa – vzor

Vážená pani riaditeľka,

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu učiteľa/ky [názov predmetu] na vašej škole. Som absolvent/ka [názov vysokej školy] v odbore [odbor] a mám [počet] rokov praxe ako učiteľ/ka.

Už od detstva som sa zaujímal/a o [názov predmetu]. Vždy som rád/a pomáhal/a druhým a mal/a som rád/a pocit, že som mohol/a niekomu niečo nové naučiť.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako učiteľ/ka [názov predmetu] na [názov školy]. V tejto pozícii som získal/a [zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože:

 • Mám silné vedomosti a zručnosti v oblasti [názov predmetu].
 • Som skúsený/á učiteľ/ka, ktorý/á má preukázateľné výsledky.
 • Som kreatívny/á a inovatívny/á učiteľ/ka, ktorý/á vie robiť hodiny zaujímavými a pútavými.
 • Som motivovaný/á a oddaný/á svojej práci.
 • Som dobrý/á tímový hráč/ka a som otvorený/á spolupráci.

Vždy som mal/a túžbu učiť a pomáhať ostatným. Verím, že by som mohol/a byť prínosom pre vašu školu a pre svojich budúcich žiakov.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Tento vzor motivačného listu je vhodný pre učiteľa, ktorý má silné vedomosti a zručnosti v danom predmete a skúsenosti s vyučovaním. Uchádzač v liste tiež uvádza konkrétne príklady svojich úspechov ako učiteľa.

motivačný list učiteľ
Učiteľ by mal svoj motivačný list prispôsobiť konkrétnej škole a pozícii. Ďalej zdôrazniť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sú relevantné pre danú pozíciu. Poskytnúť konkrétne príklady svojich úspechov ako učiteľ. Byť stručný a výstižný.

Motivačný list do štátnej správy – vzor

Vážená pani/vážený pán [meno príslušného úradu],

Volám sa [meno] a uchádzam sa o pozíciu [názov pozície] na vašom úrade. Som absolvent/ka [názov vysokej školy] v odbore [odbor] a mám [počet] rokov praxe v oblasti [oblasti praxe].

Už od detstva ma zaujímala práca v štátnej správe. Vždy som sa chcel/a podieľať na zlepšovaní života ľudí a na tvorbe lepších zákonov a politík.

Počas štúdia som sa venoval/a [akademické aktivity]. Po ukončení štúdia som pracoval/a ako [pracovné skúsenosti] na [názov spoločnosti]. V tejto pozícii som získal/a [zručnosti a skúsenosti].

Som presvedčený/á, že by som bol/a vhodným kandidátom na túto pozíciu, pretože:

 • Mám silné vedomosti a zručnosti v oblasti [oblasti praxe].
 • Som skúsený/á v oblasti verejnej správy.
 • Som motivovaný/á a oddaný/á svojej práci.
 • Som dobrý/á tímový hráč/ka a som otvorený/á spolupráci.

Vždy som mal/a túžbu pomáhať ľuďom a robiť svet lepším miestom. Verím, že by som mohol/a byť prínosom pre vašu inštitúciu a pre spoločnosť ako celok.

Ďakujem vám za váš čas a zváženie mojej žiadosti. Teším sa na vašu odpoveď.

S pozdravom, [meno]

Toto je len vzor motivačného listu do štátnej správy, ktorý môže kandidát upraviť podľa svojich konkrétnych skúseností, kvalifikácií a cieľov. Treba zdôrazniť svoju motiváciu a odhodlanie pracovať vo verejnej správe a ako jeho schopnosti a skúsenosti zodpovedajú požiadavkám pozície.