Čo je mindfulness?

Čo vlastne znamená mindfulness? Ako by sme toto slovo mohli voľne preložiť do slovenčiny? Aké sú skutočné (vedecky overené) prínosy tejto praxe? Kde si môžem mindfulness vyskúšať? Ak hľadáte odpoveď na niektorú z týchto otázok, je nasledujúci text určený práve Vám.

Mindfulness môžeme jednoducho chápať ako neodsudzujúce (non-judgemental) pozorovanie toho, čo sa práve odohráva v našej mysli. Ako terapeutická prax sa mindfulness začala výraznejšie skloňovať najmä od roku 1979, kedy vznikla Klinika redukcie stresu na univerzite v americkom štáte Massachusetts. Zakladateľom tejto kliniky a v súčasnosti jej emeritným profesorom je Jon Kabat-Zinn. J.K. Zinn sa ešte ako vysokoškolský študent stretol s budhistickou meditáciou vipassana a po hlbšom preniknutí do jej podstaty začal princípy tejto meditácie uplatňovať v terapeutickej praxi. Zaujímali ho efekty meditácie z čisto medicínskeho hľadiska. Aby zjednodušil výskum vplyvu praxe mindfulness na ľudské zdravie, vynechal širšie budhistické rámce a zameral sa iba na princípy, ktoré dokáže overiť súčasná veda. Už po prvých výskumoch, ktoré preukázali významné pozitívne efekty na ľudské zdravie, sa mindfulness začalo stále častejšie skloňovať naprieč širokým spektrom vedeckých disciplín. Oblasti, v ktorých sa vďaka mindfulness dosiahli obzvlášť výborné výsledky sú predovšetkým: depresie, úzkosti a chronické bolesti. Jedna čerstvá štúdia potvrdila pozitívne efekty mindfulness pri liečbe depresií sú porovnateľné s efektami antidepresív, navyše bez vedľajších účinkov. Z bežných civilizačných ochorení sú preukázané zlepšenia stavov pacientov s vysokým/nízkym tlakom, srdcovými problémami, tráviacimi ťažkosťami, poruchami spánku, či liečbe rôznych foriem závislostí.

Praktikovanie

Praktikovanie mindfulness techník však nie je prínosné len pre pacientov (klientov), ale i samotných lekárov. Napríklad štúdia, v ktorej sa autori zaoberali lekármi praktikujúcimi mindfulness preukázala, že títo lekári sú vo svojej práci menej náchylní na úzkosť či syndróm vyhorenia (emočného vyčerpania) a zažívajú v práci viac spokojnosti, lepšiu náladu a väčšiu empatiu vo vzťahu k pacientom. Iný výskum zas potvrdil zlepšenie komunikačných schopností lekárov. 

Využitie mindfulness v biznis prostredí je téma na samostatný článok. Spomeniem aspoň to, že spoločnosť sa po úspešnej aplikácii mindfulness rozhodla vyvinúť svoj vlastný mindfulness program, ktorý patrí v súčasnosti k jednému z najpopulárnejších. Alebo napríklad v centrále spoločnosti Adobe majú zamestnanci možnosť každý deň o tretej hodine popoludní zapojiť sa do spoločného mindfulness sedenia.

Aplikácia v praxi

Veľkú pozornosť venuje mindfulness aj neuroveda. Prostredníctvom špičkových moderných technológií je v súčasnosti možné pozorovať pozitívne efekty kultivácie bdelej pozornosti na mozgové centrá, ktoré sú zodpovedné za stavy vyrovnanosti, emočnej stability, či dokonca intuície.

Ďalšou oblasťou, kde sa úspešne aplikujú techniky mindfulness je školstvo. V Spojených štátoch a Veľkej Británii už existujú akreditované školské vzdelávacie mindfulness programy. Viacero výskumov totiž preukázalo, že po zavedení mindfulness do vzdelávacieho procesu poklesli na problémových školách sociálno-patogénne javy a kriminalita. Skúsenosti študentov aj samotných učiteľov na rôznych stupňov vzdelávania potvrdzujú, že vďaka praxi mindfulness sa výrazne lepší schopnosť sústredenia, regulácie emócií a nálad, vzdelávanie (sa) je zaujímavejšie, vytráca sa stres, úzkosti a frustrácie.

Pozitívnych efektov mindfulness si už dávnejšie všimla aj podnikateľská sféra. V obchodných a výrobných spoločnostiach po celom svete sa princípy mindfulness úspešne uplatňujú pri zlepšovaní vzťahov na pracoviskách, obchodných vzťahoch, komunikácie, efektívneho vedenia ľudí, riešenia krízových situácií, predchádzaniu syndrómu vyhorenia (burnout) a pod.

Mindfulness je však prospešná nielen ako terapia. Efektívna je predovšetkým ako prevencia, ktorá sa stane prirodzenou súčasťou nášho životného štýlu. Schopnosť byť v stave mindfulness, teda byť bdelý (všímavý), je základom spokojného a vyrovnaného života a to bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Všímavo si dokážeme viac vychutnať aj tie najmenšie slasti života, či naopak máme vynikajúcu výbavu pre zvládanie rôznych životných ťažkostí. Mindfulness je skvelá prax pre ľudí s rigidnou mysľou a všemožnými mentálnymi blokmi. Ľudia praktikujúci mindfulness získavajú kontrolu nad vlastnou mysľou, vďaka čomu ich nezväzujú výčitky a ľútosť z myšlienok na minulosť resp. obavy z budúcnosti.  Systematickým a pravidelným tréningom bdelej pozornosti klient získava stále väčšiu kontrolu vlastnej mysle, čo sa prejavuje napríklad hlbokou rovnováhou, emočnou stabilitou, vnútornou slobodou a pocitom bezpečia v prakticky akejkoľvek životnej situácii.

Individuálne sedenie

Ak vo Vás vyššie napísané vzbudilo záujem a chceli by ste sa s mindfulness bližšie oboznámiť osobne, môžete si dohodnúť termín individuálneho sedenia alebo sa zapojiť do prebiehajúceho skupinového kurzu. Pre firmy a organizácie ponúkam špecificky modelované mindfulness semináre. Vždy sa snažím urobiť všetko preto, aby forma a rozsah týchto seminárov čo najviac zodpovedali požiadavkám klienta.