Pralesy na Slovensku

Keď sa spomína prales, mnohí z nás si možno predstavia divoké pralesy v Južnej Amerike. Pralesy, aj keď iného typu, máme aj na Slovensku. Ich výskumu, ochrane, ale i environmentálnemu vzdelávaniu verejnosti sa už niekoľko rokov venuje o. z. PRALES, ktoré vzniklo na konci roka 2009. V rovnakom čase bola spustená stránka pralesy.sk, ktorá má priblížiť ľuďom naše pralesy v širšom obsahu. O slovenských pralesoch sme sa porozprávali s členkou a aktivistkou Lenkou Hrúzovou. Časť o hlucháňovi hôrnom doplnil Martin Mikoláš, ktorý sa tomuto vzácnemu vtákovi venuje už niekoľko rokov.

Čím sa líši prales od lesa?

Slovo prales zvyčajne evokuje hmlou zahalené dažďové pralesy v rovníkových oblastiach. A slovné spojenie „pralesy na Slovensku“ potom zásadne musí vyvolať u ľudí úsmev. Preto sa snažíme verejnosti vysvetliť, že to myslíme vážne a na Slovensku máme aj pralesy.

V prvom rade treba podotknúť, že les nie sú len stromy. Tvoria ho všetky organizmy, ktoré v ňom žijú a sú vzájomne spojené mnohými väzbami. Aby sme les mohli označiť za prales, musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok. Najmä neprítomnosť ľudskej činnosti, prirodzené zastúpenie drevín, prítomnosť odumretého dreva, stromy blízko ich fyziologického veku, rôznovekosť a ďalšie.

Sú pralesy na Slovensku v niečom špecifické? Aká je v nich flóra a fauna?

Pralesy sú domovom mnohých vzácnych a ohrozených druhov, ktorých prežitie závisí výlučne od týchto lesných ekosystémov. Ak dôjde k vyťaženiu pralesov, tieto druhy stratia svoj jediný domov a vytratia sa z našej prírody.

Rozprávať o flóre a faune by však bolo skutočne na dlho. Najmä preto, že lokality pralesov sú na Slovensku roztrúsené v rôznych vegetačných stupňoch, takže ich základ tvoria rôzne dreviny, na ktoré sú naviazané najrôznejšie spoločenstvá rastlín a živočíchov. Špecifické však skutočne sú, čo je dané ich geografickým umiestnením – Karpaty, podobne ako iné pohoria, sú jedinečné. Karpatský oblúk sa, samozrejme, tiahne aj inými krajinami, u nás sa nachádza najmä jeho západná časť a spolu s ďalšími faktormi, ako je napríklad podnebie, vytvára špecifické podmienky pre vznik takých pralesov, aké nikde inde nenájdeme.

Zároveň treba podotknúť, že hovoríme o pralesoch v srdci Európy, čo je územie s pomerne veľkým civilizačným tlakom. Je obrovské šťastie, že sa nám tu pralesy zachovali.

Koľko pralesov u nás nájdeme?

Podľa údajov z nášho nedávno ukončeného mapovania je na Slovensku 122 lokalít pralesov s výmerou viac ako 20 hektárov a 135 lokalít pralesových zvyškov, čo sú lokality s rozlohou 5 až 20 hektárov. Spolu ide o plochu 10 491 hektárov, čo je 0,48 percenta z výmery lesov Slovenska. Ide teda o pomerne malú plochu, a napriek tomu veľmi vzácnu aj v celosvetovom meradle.

Tieto čísla sa však nedajú považovať za konečné, množstvo a výmera lokalít sa mení najmä z dôvodu ťažby. Na stránke pralesy.sk nájdete mapu so všetkými lokalitami, ich fotografie a charakteristiky. Môžete tak ľahko zistiť, či sa nejaké pralesy vyskytujú aj vo vašom okolí.

Aká je vedomosť ľudí na Slovensku o pralesoch?

Dúfame, že z roka na rok lepšia. Ako som spomínala hneď na začiatku, mnohí ľudia odmietajú uveriť tomu, že by na Slovensku existovali pralesy. Je to však len o tom, čo si človek pod pojmom „prales“ predstaví. Počas uplynulých rokov sme zrealizovali viacero podujatí, ktoré spojením hudby, fotografií a prednášok odborníkov približovali verejnosti pralesy, ich význam pre každého z nás a dôležitosť ochrany. Veľmi nás teší pozitívna odozva a záujem ľudí – chodia nám maily s otázkami o konkrétnych lokalitách a tipy na miesta, ktoré by sme mohli preveriť.

Sú pralesy na Slovensku v ohrození? Čo im môže uškodiť?

Áno, lokality pralesov sú ohrozené. Niektoré ležia na území s piatym, teda najvyšším stupňom ochrany, niektoré však ležia úplne mimo chráneného územia, a tak nie sú legislatívne chránené. Ohroziť ich môže najmä ťažba, často aj bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Je to trochu zvláštne – hoci pralesy predstavujú menej ako pol percenta slovenských lesov, nie je zabezpečená ich legislatívna ochrana. Je dôležité uvedomiť si hodnotu pralesov a s týmto vedomím k nim aj pristupovať.

Môže sa prales vyvíjať, meniť?

Samozrejme. Prales je živý, meniaci sa organizmus. Je jednou z jeho základných charakteristík, že sa neustále mení a vyvíja, a tento vývoj sa nikdy neskončí pod vplyvom prírodných disturbancií na všetkých priestorových úrovniach. Prales teda nie je nič stále, ale naopak, jeho neoddeliteľnou súčasťou sú zmeny, ktoré v našich podmienkach riadi vietor a podkôrny hmyz. To sú zväčša udalosti, ktoré veľmi citlivo vníma aj verejnosť. Ani narušenia takýchto rozmerov však neznamenajú zánik pralesa, ak sa nasledujúci vývoj ponechá na prírodu. V skutočnosti takéto udalosti vedú k jeho prirodzenej obnove – staré jedince odumierajú a dávajú priestor mladým stromom.

K pralesom na Slovensku sa vraj viažu i rôzne mýty a povery o lesných bytostiach, ktoré v nich žili. Ako je to dnes?

Vnímanie lesov a pralesov na Slovensku už rozhodne nie je také mýtické ako v minulosti. S určitosťou sa však dá povedať iba jedno – ak chcete skutočne vedieť, či v pralesoch žijú mýtické bytosti, musíte sa o tom presvedčiť sami Je však pravda, že prechádzka pralesom vyvoláva v človeku silné emócie – napríklad pri pohľade na 500-ročné stromy, ktoré vyzerajú akoby mali tváre a snažili sa vám povedať niečo o minulosti.

Keď sa však na túto otázku pozriem z druhej strany, tak v sebe skrýva jednu vážnu obavu – o pár rokov sa aj existencia pralesov a ich obyvateľov na Slovensku môže zdať ako mýtus či rozprávka. Naším symbolom a dlhodobým objektom záujmu je hlucháň hôrny. Je to druh, ktorý veľmi citlivo reaguje na zmeny prostredia a na Slovensku a v okolitých krajinách je kriticky ohrozený. Dlhodobo sa venujeme mapovaniu jeho lokalít a čoraz viac si uvedomujeme, že bez systematickej ochrany sa stane aj hlucháň hôrny len mýtickou postavou našich lesov.

Viete približne odhadnúť, koľko hlucháňov hôrnych žije na Slovensku? Čo je pre tohto vtáka charakteristické?

V roku 1972 žilo na Slovensku 3 697 jedincov hlucháňa hôrneho, v súčasnosti je veľkosť populácie odhadovaná na maximálne 900 jedincov. Celkovo teda slovenská populácia tohto druhu od roku 1972 poklesla o 76 % a počet hlucháňov naďalej klesá, hrozí jeho vyhynutie. Hlavným dôvodom je veľkoplošná ťažba a strata vhodných biotopov. Ťažby, ktoré spôsobia zánik populácie, sa dejú napríklad v Národnom parku Nízke Tatry, ktorý v minulosti niesol hlavnú časť slovenskej populácie hlucháňa. Minimálna životaschopná populácia potrebuje 470 jedincov a vyžaduje vhodný habitat s rozlohou 250 – 500 km2. Ak takýto priestor hlucháňom nezabezpečíme, navždy sa z našich lesov stratia.

Ako sa dá zabrániť tomu, aby sa z hlucháňa nestala mýtická postava?

Základný predpoklad pre úspešnú záchranu hlucháňa hôrneho je zabezpečenie dostatočnej rozlohy vhodného priestoru pre jeho život a rozmnožovanie. Je potrebné zastaviť všetky veľkoplošné ťažby jeho biotopov. Výsledky vedeckých štúdií potvrdzujú, že veľkoplošné holiny sú pre hlucháňa nevhodný biotop, v takom prostredí neprežije. Naopak, prírodné lesy a pralesy najlepšie spĺňajú biotopové nároky hlucháňa hôrneho na Slovensku. Aj suchý les po napadnutí podkôrnym hmyzom predstavuje podstatne vhodnejší biotop ako asanované plochy.

Ďalšia úroveň, na ktorej by sme chceli „bojovať“, je predstavenie hlucháňa širokej verejnosti. Nebude to jednoduché, pretože ide o druh, ktorý väčšina z nás nikdy v prírode nevidela. My však veríme, že bojovať sa oplatí.

Použité fotografie sú z pralesa Pilsko © Juraj  Vysoký

Fotografie hlucháňa © Juraj  Žiak

Viac o pralesoch na pralesy.sk, klik aj na fb PRALES.