Po ukončení národného projektu Podpory opatrovateľskej služby na Slovensku zostane približne 3700 opatrovateliek bez práce

ia-mpsvr-1402414

Bratislava, 28. október 2015 – Národný projekt Podpory opatrovateľskej služby na Slovensku končí 31.októbra 2015 čo znamená, že približne 3700 opatrovateliek zostane bez práce a tým pádom aj rovnaký počet domácností bez opatrovateliek.

Podľa informácií Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („IA MPSVR“)  zo dňa 27. októbra 2015 národný projekt Podpory opatrovateľskej služby končí bez akejkoľvek kontinuity.

Je to zlá správa pre poskytovanie opatrovateľskej služby na Slovensku. Podľa dokumentu sa dajú špecifikovať a kvantifikovať celkové dopady. Do projektu, ktorý končí sa zapojilo 98 obcí, ktoré poskytli 360 plných pracovných úväzkov opatrovateľkám, 38 neziskových organizácií, ktoré poskytli 2423 plných pracovných úväzkov opatrovateľkám, 10 cirkevných a náboženských organizácií, ktoré poskytli spolu 414 plných pracovných úväzkov a občianske združenia, ktoré poskytli 349 plných pracovných úväzkov opatrovateľkám.

Spolu bolo v tomto národnom projekte poskytnutých 3546 plných pracovných úväzkov. Je preto potrebné uvedomiť si, že pracovných miest bolo poskytnutých ešte oveľa viac, pretože mnohé opatrovateľky pracovali na polovičné úväzky. Podľa odhadu bolo cez tento projekt zamestnaných celkovo okolo 3700 opatrovateliek. To znamená, že zhruba 3700 občanov dostávalo sociálnu službu pomocou tohto projektu.

Od 1. novembra 2015 bude mať väčšina týchto občanov nezabezpečenú sociálnu službu, väčšina opatrovateliek bude nezamestnaná a evidovaná na úradoch práce. Podľa vyjadrenia MPSVR SR  nový projekt by mal začať najskôr o 3-4 mesiace a bude v ňom zamestnaných iba približne 2000 opatrovateliek. To nie je potešujúca správa pre opatrovateľskú službu na Slovensku.

Ak sa nezabezpečí kontinuita poskytovania sociálnej služby, mnohé domácnosti budú postavené pred zložitú životnú otázku –  „Čo urobíme s našou starkou alebo starkým od 1.11.2015?!“

Ak sa nezabezpečí kontinuita, väčšina neverejných poskytovateľov sociálnych služieb ukončí poskytovanie sociálnej služby, pretože ju nebude dokázať poskytovať bez finančných zdrojov na vlastné náklady alebo na náklady opatrovanej osoby, ktorá si celý aktívny život platila odvody a očakáva financovanie tejto služby od štátu alebo samosprávy. Opatrované osoby a ich rodiny sú postavené do zložitých životných situácií a hľadajú primerané riešenia:

  1. Obracajú sa na miestne samosprávy o poskytnutie opatrovateľskej služby – vo väčšine prípadov samospráva nezabezpečí túto službu pre nedostatok prostriedkov v rozpočtovej kapitole na sociálnu službu ( rozpočty boli schvaľované ešte minulý rok alebo na jar a nepočítali s takýmito výdavkami a malé obce nemajú dostatok financií ani na základný chod obce).
  2. Rodinný príslušníci opúšťajú svoje zamestnanie, prichádzajú o zdroj príjmov pre rodinu a ostávajú doma s opatrovanou osobou.
  3. Umiestňujú opatrované osoby do domovov dôchodcov, pretože prvé dve alternatívy sú pre nich nedostupné. A to napriek tomu, že poskytovanie opatrovateľskej služby bolo a je pre ich opatrovanú osobu humánnejšie – nemajú inú alternatívu.
  4. Zaplatia si opatrovanie z vlastných zdrojov.
  5. Požiadajú UPSVAR o príspevok na opatrovanie – ale musia nájsť osobu, ktorá za túto 8 hodinovú ťažkú prácu dostane od štátu príspevok na opatrovanie podľa zložitých výpočtov vo výške zhruba 80 – 180 €. Je veľmi ťažké nájsť takúto osobu, pretože je to viac dobrovoľníctvo ako práca. Zároveň je to vyslovene nedostatočne zaplatená práca.
  6. Opatrované osoby zostanú bez akejkoľvek pomoci!

Všetky tieto alternatívy sú zlé alternatívy. Ľudia ich musia trpieť len preto, že MPSVR SR nezabezpečilo kontinuálne pokračovanie projektu. Ako majú veriť obyčajní ľudia odkázaní na pomoc ďalším sľubovaným projektom? Ako sa majú do nich zapájať neverejní poskytovatelia sociálnych služieb?! Zostane iba alternatíva poskytovania tejto služby obcami?

Túto povinnosť si však zo zákona doteraz plnila iba necelá tretina obcí na Slovensku. Štát pri zabezpečení tejto sociálnej služby postupuje nezodpovedne a ľahostajne! Bohužiaľ trpieť musia tí najzraniteľnejší – ľudia, ktorí si sami pomôcť nemôžu, ale radi by ostali doma, kde prežili celý doterajší život.