O projekte Kúp ikonu podpor stavbu – svataikona.sk

banner250x250px-3-5272665O projekte Kúp ikonu podpor stavbu – www.svataikona.sk; sme sa porozprávali s farárom Gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne o. Igorom  Cingeľom.  

Otec Igor, kedy a prečo vznikla gréckokatolícka farnosť v Trenčíne?

Farnosť vznikla v roku 2004, zriadil ju vladyka Ján Babjak SJ, vtedajší prešovský sídelný biskup na prosbu niekoľkých gréckokatolíckych rodín z Trenčína.

Na často kladenú otázku, kvôli čomu vznikla farnosť, odpovedám, že to bola túžba ľudí, pôvodom gréckokatolíkov, ktorí sa  z rôznych dôvodov presťahovali do trenčianskeho regiónu  z východného Slovenska  a viac rokov sa usilovali o to, aby mohli prežívať svoju vieru a kresťanský život vo svojom obrade.

Bolo to potrebné? Veď v Trenčíne sú katolícke kostoly? A všetci sme predsa katolíci?

Odpoviem jednou vetou: Je to potrebné, lebo nás k tomu pozýva  všeobecná Cirkev. Krátko vysvetlím:

Katolícka cirkev už dlho rieši zložitý fenomén migrácie východných kresťanov, ktorí pochádzajú z cirkví rôznych obradov (napr. arménskej, koptskej, sýrskej, maronitskej atď.) a zároveň sú zjednotení s Apoštolskou stolicou (t.j. s Rímom) na takzvaný „Západ“, a to aj tým, že pre veriacich vytvára primerané administratívne a hierarchické štruktúry. Z našej histórie vieme, že prelom 19. a 20. st. bol poznačený masívnou emigráciou veriacich ľudí z gréckokatolíckych dedín na „Západ“, hlavne do USA. Všade tam, kde išli veriaci ľudia, putovali aj kňazi, aby im mohli poslúžiť. Budovali tam postupne svoje chrámy, školy, centrá. Aj v rámci bývalého Československa pohybom ľudí z našich gréckokatolíckych farnosti na východe Slovenska a Podkarpatskej Rusi (vtedy súčasť ČSR) na západ krajiny, vznikali postupne farnosti v Bratislave, Prahe i na iných miestach republiky, kde tradične nežili katolíci východného obradu. Je to pre nás tzv. diaspóra.

Na lepšie pochopenie použijem ešte iný príklad zo súčasnosti, ktorý vám snáď bude bližší a súvisí s emigráciu rímskokatolíkov, t.j. katolíkov latinského obradu zo Slovenska. Vo veľkých mestách v štátoch západnej Európy Katolícka cirkev zo Slovenska zriadila tzv. Slovenské katolícke misie. Pôsobia tam slovenskí kňazi, slúžia sväté omše a robia katechézu pre Slovákov po slovensky. Čiže opýtam sa takto: Nemôžu sa títo slovenskí migranti začleniť do tamojších farností, resp. je potrebné, aby mali svojho „slovenského kňaza“?

Mnohé dokumenty Katolíckej cirkvi a v poslednom období hlavne Inštrukcia Erga Migrantes Caritas ChristiKristova láska voči migrantom Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a putujúcich, ktorá bola schválená pápežom Jánom Pavlom II. 1. mája 2004 povzbudzuje k tomu, aby si skupiny migrantov zachovali vlastnú špecifickú katolícku tradíciu. V nej čítame: „Osobitnú pastoračnú pozornosť si zasluhujú katolícki migranti východného obradu, ktorých v súčasnosti stále pribúda. V tomto ohľade pripomíname predovšetkým právnu povinnosť – pokiaľ je to možné – ponechať im možnosť slávenia v ich vlastnom obrade, ktorý je ich liturgickým, teologickým, duchovným a disciplinárnym dedičstvom (porov. CCEO kán. 28, §l a PaG 72)“. Ako vidíte, túto povinnosť – zachovať si svoj obrad – stanovuje východný kódex (Kódex kánonov východných cirkví), teda samotné cirkevné právo.

V tomto duchu žije aj naša miestna farnosť, ktorá sa snaží oslovovať hlavne ľudí, ktorí sa sťahujú za prácou, štúdiom či z rôznych iných dôvodov na západné Slovensko.

Kde sa slávia gréckokatolícke bohoslužby dnes?

Od vzniku farnosti v roku 2004 sa gréckokatolícke bohoslužby slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Anny v Trenčíne. Najprv, po zriadení farnosti, tam kňaz len dochádzal v nedeľu z Bratislavy. Od roku 2006 má farnosť stáleho kňaza. Pôsobím tu už 11 rokov a vidím, ako farnosť rastie a má potenciál ďalšieho rastu v budúcnosti. Chceme sa aj touto cestou zároveň poďakovať Rímskokatolíckej farnosti v Trenčíne – meste, za prijatie, dôstojné priestory a požehnanú spoluprácu i ústretovosť.

Prečo ste sa rozhodli stavať vlastný chrám?

Z podobných dôvodov, ako som uviedol vyššie – na rozvíjanie nášho východného dedičstva a na plnohodnotnú  službu ľuďom, ktorí vytvárajú farské spoločenstvo. Na zabezpečenie stálej prítomnosti kňaza vo farnosti bola najprv postavená farská budova (fara), hneď vedľa nej sa stavia chrám s pastoračnými priestormi (viac o projekte: www.grkattn.sk). Prirodzeným vývojom a nárastom počtu členov farnosti dospela Farská a pastoračná rada k rozhodnutiu zakúpiť pozemok a začať s výstavbou. Impulzom bola veľkorysosť jednej farníčky, ktorá pred smrťou odkázala svoj majetok našej farnosti. Z jej pozostalosti sa začali realizovať prvé kroky celého projektu, teda kúpa pozemku, rôzne povolenia, stavebné projekty a všetko čo so stavbou súvisí. Neskôr sa začali robiť zbierky a pomohli nám aj zahraničné cirkevné nadácie.

V súčasnosti je postavená hrubá stavba chrámu, pod ktorým bude v suterénnej časti umiestnené viacúčelové pastoračné centrum, v ktorom chceme rozvíjať hlavne evanjelizačnú a formačnú prácu s mladou generáciou, ale vytvoriť aj priestor pre širšiu verejnosť. Chceme vytvoriť priestor pre knižnicu duchovnej literatúry, poskytovať duchovné sprevádzanie, prednášky i neformálne stretnutia, ktoré nemalou mierou prispievajú k rozvoju komunity. V našej farnosti pôsobia aj gréckokatolícke rehoľné sestry služobnice, ktoré vedú cirkevnú materskú školu. Aj tu je priestor pre evanjelizáciu, lebo katolícka škola sa dnes chápe nielen ako výchovný, ale aj evanjelizačný nástroj. Cez deti môže prísť Kristovo evanjelium k rodičom, ktorí, aj keď sa nakoniec nemusia formálne stať členmi nášho farského spoločenstva, môžu si oživiť svoju vieru, ktorú neraz v dospelom veku stratili, alebo v nej ochabli.

Aké plány máte do budúcnosti?  

Plány sú jasné:, popri štandardných farských pastoračných aktivitách a charite, chceme dobudovať a sprevádzkovať chrám a pastoračné centrum. Plány sú možno smelé, ale aj v minulosti mnohé veľké diela sa rodili pomaly a v chudobných pomeroch. Spomeňme za všetkých napr. don Bosca, zakladateľa saleziánov či napr. Matku Terezu a dielo ktoré vytvorili. Veď ako hovorí aj slovenské príslovie. Bez Božieho požehnania márne naše namáhania. Títo svätci (ale aj mnohí iní), boli kreatívni v tom, čo robili a ako získať potrebné prostriedky. Aj preto veľmi vítam a podporujem kreatívnu iniciatívu našich farníkov, ktorí s cieľom získať potrebné finančné prostriedky na dostavbu chrámu a pastoračného centra zriadili 1.1.2017 internetový obchod www.svataikona.sk na predaj ikon. Darovať niekomu ikonu je vždy prejavom priazne a priania Božieho požehnania. Tak každý, kto si zakúpi hodnotný dar v podobe ikony v tomto obchode pre seba, alebo na  darovanie, pripojí ešte jeden význam : podporí výstavbu chrámu a pastoračného centra. Celý výťažok z predaja venujú  naši farníci  na dostavbu chrámu a centra, za čo im  patrí moja vďaka, úcta i pochvala.

V závere chcem všetkým čitateľom týchto riadkov zaželať Božie požehnanie, ochranu Presvätej Bohorodičky a mocný príhovor Vašich osobných svätých patrónov a už vopred Vám poďakovať za akúkoľvek podporu. Možno jedna z foriem podpory bude aj krásna ikona vo Vašom príbytku. Pozývam Vás vybrať si www.svataikona.sk a podporiť dobré dielo. Ďakujeme.