Ak vám niekto lezie do kapusty, odzbrojte ho asertivitou

Položte si na úvod jednoduchú otázku: „Je lepšie byť na pracovisku obľúbený, uznávaný, chválený, dobrý, ochotný, snaživý, populárny, oceňovaný u kolegov a vedenia alebo je lepšie žiť podľa seba, naplniť svoje predstavy o živote a vlastnom mieste v ňom (alebo sa o to aspoň usilovať)?

Ak ste si zvolili pre prvú časť otázky odpoveď „áno“ potom je dôvod začať sa baviť o asertivite. Ak ste si pre druhú časť otázky zvolili odpoveď „áno“, potom je o dôvod viac začať sa baviť o asertivite.

Prečo sa vôbec pri téme, ako sa zachovať, ak vám niekto „lezie do kapusty“,  bavíme o asertivite?  Pretože asertivita je presne to, čo vám pomôže ochrániť váš priestor bez stresu a konfliktov. Asertivita nás učí byť samým sebe sudcom, teda naplniť svoje predstavy o živote a vlastnom mieste v ňom, a keď sa to nepodarí, tak aspoň sa o to usilovať. To znamená prijímať samého seba aj so svojimi nedostatkami. Nevyhovárať sa na okolnosti ani na vyššiu moc

Asertívne je hovoriť jasne a zrozumiteľne. Keď niečo skutočne chcem, tak to poviem. Keď niečo skutočne nechcem, takisto to poviem.  Mám radost, pokiaľ mi bude vyhovené. Unesiem a zvládnem, pokiaľ mi vyhovené nebude. Asertívny prístup ponúka možnosť realistického posúdenia vlastných záujmov a potrieb. Právo zvoliť si „podriadim sa“ ale rovnako aj „odídem, kolegove alebo šéfove jednanie neznesiem“.

Asertivita je vlastná každému človeku. Asertivite sa človek neučí, ale objavuje ju v sebe. Ide o uvedomenie si vlastnej hodnoty a rešpektovanie hodnoty druhých, prijatie samého seba so svojimi potrebami, prianiami, svojimi prednosťami i slabosťami a vedieť ich preniesť do svojho bežného života a správania. Je to cesta k druhým ľuďom, ktorej predchádza cesta k sebe, k svojim potrebám, prianiam a právam.

Objavte v sebe asertívnu zručnosť „3P“:
– Poznanie (rozoznanie príslušných potrieb v sebe, poznať svoje silné aj slabé stránky, vedieť čo chcete a čo nechcete)
– Prejavenie (vyjadrenie vlastných pocitov, stavov, potrieb, myšlienok, názorov a schopnosť vnímať ich u druhých ľudí)
– Presadenie (seba, svojich potrieb, toho čo skutočne chcete a ako to chcete)

Základné komunikačné štýly:

Pasívne správanie

 • Má problémy s vyjadrením takmer čohokoľvek, čo považuje za dôležité. Bojí sa, alebo sa hanbí povedať, čo chce a čo nechce, čo vie a čo nevie.
 • Mlčí aj tam, kde to nie je na mieste. Je mu trápne vyjadrovať svoje názory. Radšej sa podriadi.
 • Ako keby hovorili: „Moje myšlienky a city sú nezaujímavé, tvoje sú zaujímavé. Na tom, čo ja chcem, nezáleží. Ja sa podrobím, záleží na tom, čo chceš ty.“
 • Medzi dôsledky pasívneho správania patrí: interpersonálne konflikty, depresie, bezmocnosť, zlý sebaobraz, ubližovanie sebe samému, stratené príležitosti, pocit straty sebakontroly, neobľúbenosť u ostatných i u seba, osamelosť a izolácia, pocit hnevu na seba.

Manipulatívne správanie

 • Ide o snahu ovplyvniť myslenie jednotlivca alebo skupiny v smere, ktorý si praje manipulátor
 • Forma manipulácie môže byť nátlaková v zmysle „chceš – nechceš – musíš“ s dodatkom „je to len pre tvoje dobro“

Agresívne správanie

 • Prejavuje sa vyjadrovaním myšlienok, citov a názorov nevhodným spôsobom, ktorým sa upierajú práva iným ľuďom
 • Agresívny človek hovorí: „Toto chcem ja. Čo chceš ty, je nezaujímavé. Zaujímavé sú moje myšlienky, city a názory. Tvoje sú bezvýznamné.“
 • Zvyčajným cieľom agresívnej komunikácie je dominovať nad inými, degradovať ich, súťažiť s inými
 • Medzi dôsledky agresívneho správania patrí: interpersonálne konflikty, následný pocit viny, frustrácia, zlý obraz pred sebou samým, stratené príležitosti, stres, pocit straty sebakontroly, neobľúbenosť u ostatných, osamelosť a izolácia, hnev. Mnohé z týchto dôsledkov platia ako pre agresora, tak aj pre príjemcu.

Asertívne správanie

 • Primerané a úprimné vyjadrovanie vlastných myšlienok, citov a názorov tak v pozitívnej ako aj v negatívnej podobe bez toho, aby sme porušovali práva iných či svoje vlastné
 • Asertívny človek dokáže jasne, presne a slušnou formou definovať, čo chce a čo nechce. Dokáže bez hnevu a agresie odmietnuť to, čo jednoznačne nechce. Dokáže požiadať o láskavosť
 • Uvedomenie si vlastnej hodnoty a rešpektovanie hodnoty iných – rešpektuje partnera, načúva mu, vie, že nemá patent na rozum, ale nenechá sa citovo vydierať ani nijak sebou manipulovať
 • Medzi dôsledky asertívneho správania patrí: napomáha riešeniu problémov, vytvára dobrý pocit u seba aj u ostatných, prináša pocit uspokojenia, vytvára a maximalizuje príležitosti, prispieva ku kľudu, uvoľneniu, pocitu dobrej sebakontroly
 • Jasne a primerane vyjadrovať svoje pocity, názory, myšlienky
 • Povedať „áno“ alebo „nie“ v súlade s tým, čo skutočne chceme
 • Požiadať o láskavosť, o to, čo potrebujeme
 • Prijať odmietnutie od druhého bez pocitu urážky
 • Prijať kritiku bez vzdoru či sebaodsudzovania
 • Umenie konštruktívne kritizovať
 • Vyjadriť a prijať kompliment, pochvalu, uznanie
 • Presadiť svoje oprávnené požiadavky, uplatniť svoj nárok
 • Citlivo načúvať druhému
 • Uzatvárať rozumné kompromisy
 • Spolupracovať s inými k obojstrannej spokojnosti
 • Schopnosť začať, udržiavať a ukončiť konverzáciu

Ak vám niekto (kolega, kolegyňa, nadriadený) „lezie do kapusty“, vyskúšajte nasledujúci postup:
– Pomenujte si situáciu – predtým, ako začnete emočne reagovať a niečo riešiť, pomenujte si, aký je dôvod, že vám tá situácia prekáža, čo presne vám na tom celom prekáža, čo vás rozčuľuje, zneisťuje
– Zistite, čo má daná osoba za ľubom – pokúste sa (asertívne) zistiť, aký má daná osoba dôvod na to, že vám „lezie do kapusty“, pokúste sa zitiť jeho / jej motív, zámer a cieľ. Potrebujete vedieť, čo danú osobu vedie k tomu, že to robí a čo od toho očakáva.  Aký má zámer, čo tým sleduje.
– Ako to chcete vy – v ďalšom bode by ste si mali ujasniť, ako to chcete vy, čo chcete, ako chcete, aby to vyzeralo, ako chcete aby sa vyvíjala daná situácia
– Asertívne vymedzenie priestoru – posledný krok je najdôležitejší a pre mnohých ľudí zároveň najnáročnejší. Ak už viete čo sa deje a prečo sa to deje, a zároveň poznáte ako to chcete, je dôležité asertívne, ale jasne a zrozumiteľne vysvetliť dotyčnej osobe, ako to chcete VY
– Niekedy stačí len jednoduchá otázka: „Ako by si to urobil/a ty?“. A keď vám daná osoba vysvetlí svoje riešenie, svoj návrh, svoje myslenie, nebáť sa položiť ďalšiu otázku: „Čo je motív a cieľ, že by si to riešil práve takto, a čo od toho očakávaš?“ Sú to otázky, ktoré väčšinou druhá strana neočakáva, takže veľmi rýchlo môžete obaja prísť na to, či má alebo nemá čo k téme povedať. Na druhej strane, ak sa do danej témy rozumie, môže vám poskytnúť cenné informácie a nápady, ktoré môžete zužitkovať, v prípade, že ste ochotný prijať ich.

Priestor pre váš rast – čo môžete trénovať:

Schopnosť povedať „NIE“

 • ak nepoviem „NIE“, hoci to tak cítim, vytváram priestor na manipuláciu
 • s „NIE“ býva spojený pocit viny resp. obava, či druhú stranu neurazím
 • ak nehovorím ‚NIE‘, v podvedomí narastá agresivita na seba samého, ktorá sa prejavuje chladným správaním resp. agresivitou voči iným

Schopnosť požiadať o láskavosť

 • ‚láskavosť‘ otvára komunikáciu a stavia ju na rovnocennú platformu
 • druhá strana má právo povedať ‚NIE‘ na našu žiadosť o láskavosť
 • rešpektovať ‚NIE‘ druhej strany a nevyvíjať nátlak či inak vydierať

Pod pojmom ‚láskavosť‘ máme na mysli, ak niekto pre nás urobí niečo, čo nie je jeho povinnosť (na čo nemáme jednoznačné právo). V blízkych vzťahoch mnohí očakávajú, že im ostatní vyčítajú ich prianie z očí. Ak majú požiadať cudzieho, cítia sa trápne.

Schopnosť predniesť svoje oprávnené požiadavky

 • požiadavku jasne a zrozumiteľne formulovať
 • nespoliehať sa na to, že druhá strana porozumie, čo žiadame resp. že si to domyslí
 • oprávnene žiadať neznamená mať pocit viny, hoci sa druhá strana môže snažiť vyvolať ho

Schopnosť vyjadriť  svoje kladné/záporné emócie

 • emócie sú najčastejšie vyjadrené slovami a správaním
 • pre porozumenie emóciám je potrebné rozvíjať empatiu
 • používať zásadne ‚JA jazyk‘ (napr. Som nahnevaný a mám chuť trestať ťa.)

Schopnosť začať, udržiavať a skončiť rozhovor

 • mlčať neznamená necitlivosť či netaktnosť
 • neodpovedať jednoslovne, ale odpoveď rozvinúť, aby sa druhá strana mohla ‚zachytiť‘
 • ‚otvárať‘ sa znamená posilňovať dôveru a tá je predpokladom hlbšieho
 • uvedomovať si svoje pocity a rešpektovať ich – keď nás rozhovor začína otravovať, slušne ho ukončiť

Nezabúdajte na to, že máte právo sami posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a niesť za ne a za ich dôsledky zodpovednosť. Takisto máte právo neponúkať žiadne výhovorky či ospravedlnenia za svoje správanie. Máte právo zmeniť svoj názor a povedať „Ja to neviem“, „Ja ti nerozumiem“ alebo „Je mi to jedno“.